Obchodní podmínky

 

1. Amálka s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČ: 07178859, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 296059 („Provozovatel“), poskytne Klientovi („Klient“) pobytovou akci („Akce“).

2. Registrace

Závaznou Registraci na Akci může Klient uskutečnit prostřednictvím těchto webových stránek. Registrace na Akci zároveň slouží jako závazná objednávka („Registrace“) a spolu s těmito podmínkami upravuje smluvní vztah mezi Klientem a Provozovatelem.

Vyplněním a zasláním Registrace souhlasí Klient s podmínkami zde uvedenými.

3. Platební podmínky a vyúčtování

Po prvotní registraci bude Klientovi zaslána faktura na adresu, kterou uvedl v registračním formuláři. Platbu je třeba provést buď online přes platební terminál, nebo převodem z účtu do 2 týdnů ode dne vystavení faktury, nejpozději však 2 týdny před termínem konání Akce.

4. Účast na Akci

Na základě Registrace a uhrazení platby alespoň 50 % z celkové ceny Akce, zašleme Klientovi potvrzení o přijetí. Klienti budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek a plateb.

Vyrozumíme zároveň ty Klienty, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybranou Akci a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení Registrace.

5. Zrušení, ukončení Akce

V případě zrušení účasti Klientem nejpozději 4 týdny před konáním Akce, bude Klientovi vrácena jím uhrazená částka. V případě zrušení účasti později je platba nevratná. Každý takový případ pak budeme posuzovat individuálně a pomůžeme hledat náhradníka, tak abychom Klientovi maximálně vyšli vstříc.

6. Informace o změnách

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu místa či data konání Akce. Provozovatel si dále vyhrazuje právo Akci zrušit, zejména z organizačních a provozních důvodů. Klienti budou vždy včas písemně, e-mailem či telefonicky informování o všech výše uvedených změnách. Jestliže Provozovatel Akci neuskuteční, a Klient platbu za Akci již uhradil, bude Klientovi platba vrácena v plné výši.

7. Místo konání  Akce

je vždy písemně uvedeno na našich webových stránkách v detailu Akce.

8. Reklamace kurzu

Pro případ, že kurz neprobíhal dle smlouvy o poskytnutí kurzu a těchto obchodních podmínek, je Klient oprávněn vady kurzu bezodkladně písemně reklamovat. Pokud Provozovatel reklamaci Klienta uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Provozovatel oprávněn zajistit zejména poskytnutím slevy z ceny za poskytnutí kurzu či vrácením ceny za poskytnutí kurzu či bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu.

9. Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Klient tímto souhlasí s tím, že Provozovatel bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uchovávat a zpracovávat osobní údaje o jeho osobě v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány společností Provozovatele pro účel plnění smluvních závazků, zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Provozovateli může odvolat písemným oznámením doručeným na výše uvedenou adresu Provozovatele. Projeví-li Klient zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinnen tuto informaci poskytnout. Klient má dále právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Klient souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení Provozovatelem na poskytnutou elektronickou adresu.

10. Omezení odpovědnosti

Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel neodpovídá za škody nepřímé a následné, ztráty dat nebo ušlý zisk. Celková výše škody způsobená v příčinné souvislosti s plněním Provozovatele, kromě škody způsobené úmyslně, se omezuje do výše platby za Akci.

Klient bere plnou zodpovědnost za rizika spojená s účastí na Akci, v podobě organizovaného programu, her, soutěží, cvičení apod., která mohou způsobit jakoukoli zdravotní újmu. Klient bere na vědomí, že se programu a cvičení může účastnit podle svých možností a může účast kdykoli přerušit a neprodleně informovat Provozovatele o jakýchkoli problémech.

11. Různé

Klienti jsou povinni před zahájením Akce prokázat svou totožnost, zapsat se na seznam účastníků a podepsat převzetí plné zodpovědnosti za účast v programu. Neprokázání totožnosti či nesouhlas s převzetím plné zodpovědnosti může být důvodem k odmítnutí vstupu do místa konání Akce. Vztahy mezi Klientem a Provozovatelem založené Registrací a těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky.

 

Tyto obchodní podmínky platí od 1.8.2018.